En LABORATORIO DR Casalots SLP estem especialment conscienciats per la confidencialitat de les dades de caràcter personal que se’ns faciliten a través de la pàgina web, i mitjançant aquesta política, vam informar a l’usuari, en matèria de protecció de dades, així com dels drets que l’assisteixen.

Per això, i en virtut del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i en atenció al principi de transparència, posem al seu disposició informació rellevant sobre el tractament de dades personals, amb la finalitat de donar a conèixer en tot moment, com tractem les dades, amb quina finalitat i els drets corresponents.

Responsable del tractament:

LABORATORIo DR Casalots SLP (en endavant EL RESPONSABLE), CIF: B61812558, domiciliada a AVINGUDA RIERA de Cassoles 43-45 08012 BARCELONA i correu electrònic: labdrcasalots@gmail.com.

Contacte del delegat de protecció de dades (DPO): Jaume Casalots Casado

Obtenció de les dades:

EL RESPONSABLE ha obtingut les dades personals que seran objecte de tractament, a través de diferents canals:

- Voluntàriament facilitades pel titular de les dades, bé a través de correu electrònic, telèfon o contracte, per a la sol·licitud de qualsevol tipus d’informació o formalització i / o adquisició de serveis o productes.

- A partir de fonts accessibles al públic i / o registres públics, i sempre que hi hagi interès legítim per part d’EL RESPONSABLE per a això.

Descripció de la finalitat del tractament:

El RESPONSABLE tractarà les seves dades, a fi de respondre a les peticions realitzades a través del present lloc web, a més, si atorga el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials, promocions i informació del seu interès, se li podrà enviar informació de caràcter comercial i / o publicitari pels canals de comunicació habituals. No obstant això, aquest consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment a través dels mitjans proporcionats a tal fi.

Tractarem les seves dades per a la gestió comercial, administrativa, comptable i fiscal, d’acord amb la normativa vigent i en funció de la informació facilitada i autorització atorgada.

Conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’entitat, i no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Seran conservats d’acord amb els terminis legals establerts i en funció de la finalitat per la qual van ser recollides.

En el cas que l’interessat estigui subscrit de forma voluntària a algun tipus d’enviament de comunicacions comercials, newsletter, publicitat, etc. les dades romandran fins que aquest, tramiti la seva baixa d’aquest tipus de comunicacions.

Legitimització:

La base per la qual, es sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part d’EL RESPONSABLE es troba emparada en:

- La mera sol·licitud per part de l’interessat de qualsevol tipus d’informació.

- Per la possible subscripció per rebre comunicacions comercials mitjançant consentiment exprés.

- Formalització de relació comercial, fruit de l’adquisició de productes i / o serveis.

- Legitimació per execució d’un contracte

Destinataris:

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat, EL RESPONSABLE no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

Drets:

L’interessat, en relació a les seves dades de caràcter personal, podeu exercir els drets següents de forma lliure i gratuïta:

- Dret d’accés a les seves dades personals.

- Dret de rectificació de les seves dades personals, quan resultin incomplets o inexactes.

- Dret de supressió de les seves dades personals, quan no siguin necessaris per als fins pels quals van ser recollides.

- Dret de limitació del seu tractament, de totes les dades o en part.

- Dret a oposar-se al tractament.

- Dret a la portabilitat de les dades.

- Dret a retirar el consentiment prestat prèviament.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici desus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.

Autoritat de Control:

Si vostè necessita de més informació i / o ajuda, a part de la que nosaltres podem i volem proporcionar-li, en matèria de protecció de dades, ha de saber que, l’autoritat de control a Espanya que vetlla pel compliment de la normativa sobre protecció de dades, que garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades personals és:

Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

C / Jorge Juan Nº6
28001 – Madrid
901.100.099 – 912.663.517
www.agpd.es

L’AEPD, informa i ajuda el ciutadà a exercitar els seus drets, així com també a les empreses a complir amb les obligacions que estableix la Llei.

Com a titular de les seves pròpies dades, l’AEPD tutela l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició, quan no han estat adequadament atesos. I garanteix el dret a la protecció de dades, davant actuacions que puguin ser contràries a la llei.